Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Osoba chcąca należeć do JRS s12 musi przejść poniżej opisaną ścieżkę rekrutacji.

Po każdym z poniższych etapów komisja rekrutacyjna informuje aplikanta o pozytywnym bądź negatywnym jego ukończeniu. Tylko pozytywne ukończenie danego etapu skutkuje dopuszczeniem do kolejnego.

1. Złożenie aplikacji do JRS s12 poprzez wypełnienie ankiety on-line

Na stronie internetowej www.s12.pl/rekrutacja znajduje się link do ankiety. Jej wypełnienie jest równoznaczne z wyrażeniem chęci rozpoczęcia procesu rekrutacji do JRS s12. Komisja rekrutacyjna w terminie 30 dni od daty przesłania ankiety prześle aplikantowi odpowiedź na podanego w ankiecie maila.

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnej weryfikacji ankiet są wezwane na określony dzień i godzinę, celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Termin zostanie ustalony z aplikantem i będzie w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty przesłania ankiety.

3. Sprawdzian terenowy

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej muszą przystąpić do sprawdzianu terenowego i ukończyć go z wynikiem pozytywnym. Sprawdzian terenowy organizowany jest nie częściej niż dwa razy w roku. Do czasu ukończenia sprawdzianu aplikant może uczestniczyć w wybranych, wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną zajęciach. Więcej szczegółów na temat sprawdzianu terenowego znajduje się w następnej sekcji.

4. Przyjęcie na okres kandydacki

Po pozytywnym ukończeniu sprawdzianu terenowego komisja rekrutacyjna przyjmuje aplikanta na okres kandydacki.

Warunkiem ostatecznym dopuszczenia do udziału w okresie kandydackim jest zawarcie umowy wolontariatu na Ratownika-Kandydata JRS s12.

5. Okres kandydacki

Okres kandydacki rozpoczyna się dwudniowym (weekendowym) Kursem Podstawowym. Niezaliczenie Kursu Podstawowego uniemożliwia dalszy udział w okresie kandydackim. Jego termin jest ustalony i podany do wiadomości aplikantów z wyprzedzeniem co najmniej 120 dni.

Po zaliczeniu Kursu Podstawowego Kandydaci biorą udział w cyklicznych zajęciach i ćwiczeniach doskonalących.

Zajęcia odbywają się:

W tygodniu w formie wieczornych (18:00 – 21:00) spotkań – wykładów i ćwiczeń.

W wybrane weekendy w formie całodziennych ćwiczeń praktycznych w terenie.

W formie obowiązkowych godzin prac na rzecz JRS s12 – połączonych z praktycznym zapoznawaniem się z Jednostką i jej sprzętem.

Okres kandydacki może trwać od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od zaangażowania Kandydata.

Zaliczenie okresu kandydackiego następuje na podstawie ocen z:

− frekwencji oraz aktywności na zajęciach,

− opinii prowadzących zajęcia.

W trakcie okresu kandydackiego wymagane jest zaliczenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (zewnętrznie) i uzyskanie tytułu Ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

6. Zakończenie okresu kandydackiego – przyjęcie w poczet Ratowników JRS s12.

Po zakończeniu i zaliczeniu okresu kandydackiego Kandydat może wstąpić w poczet Ratowników JRS s12 poprzez zawarcie umowy wolontariatu na Ratownika JRS s12.