Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Rekrutacja kandydatów do Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 (JRS s12) odbywa się raz w roku. Osoba chcąca należeć do JRS s12 musi przejść poniżej opisaną ścieżkę rekrutacji.

Po każdym z poniższych etapów komisja rekrutacyjna informuje aplikanta o pozytywnym bądź negatywnym jego ukończeniu. Tylko pozytywne ukończenie danego etapu skutkuje dopuszczeniem do kolejnego.

1. Złożenie aplikacji do JRS

Osoba zainteresowana przystąpieniem do JRS s12 musi przesłać CV oraz list motywacyjny (max. 500 znaków) na adres rekrutacja@s12.pl. Aplikacje przyjmowane są tylko przez określony czas (podane do informacji na stronie rekrutacji).

2. Wypełnienie ankiety on-line

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnej weryfikacji listu motywacyjnego i CV otrzymują link do ankiety on-line, którą muszą niezwłocznie wypełnić.

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnej weryfikacji ankiet są wezwane na określony dzień i godzinę, celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Sprawdzian terenowy

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej muszą przystąpić do sprawdzianu terenowego i ukończyć go z wynikiem pozytywnym. Więcej szczegółów na temat sprawdzianu terenowego tutaj.

5. Przyjęcie na okres kandydacki

Po pozytywnym ukończeniu sprawdzianu terenowego komisja rekrutacyjna przyjmuje aplikanta na okres kandydacki.

Warunkiem ostatecznym dopuszczenia do udziału w okresie kandydackim jest zawarcie umowy wolontariatu na Ratownika-Kandydata JRS s12.

6. Okres kandydacki

Okres kandydacki rozpoczyna się dwudniowym (weekendowym) Kursem Podstawowym. Niezaliczenie Kursu Podstawowego uniemożliwia dalszy udział w okresie kandydackim. Jego termin jest ustalony i podany do wiadomości aplikantów jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Po zaliczeniu Kursu Podstawowego Kandydaci biorą udział w cyklicznych zajęciach i ćwiczeniach doskonalących.

Zajęcia odbywają się:

W tygodniu w formie wieczornych (18:00 – 21:00) spotkań – wykładów i ćwiczeń.

W wybrane weekendy w formie całodziennych ćwiczeń praktycznych w terenie.

W formie obowiązkowych godzin prac na rzecz JRS s12 – połączonych z praktycznym zapoznawaniem się z Jednostką i jej sprzętem.

Okres kandydacki może trwać od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od zaangażowania Kandydata.

Zaliczenie okresu kandydackiego następuje na podstawie ocen z:

− frekwencji oraz aktywności na zajęciach,

− opinii prowadzących zajęcia,

W trakcie okresu kandydackiego wymagane jest zaliczenie:

− kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (zewnętrznie),

− Kursu Nawigatora (wewnętrznie).

7. Zakończenie okresu kandydackiego – przyjęcie w poczet Ratowników JRS s12

Po zakończeniu i zaliczeniu okresu kandydackiego Kandydat może wstąpić w poczet Ratowników JRS s12 poprzez zawarcie umowy wolontariatu na Ratownika JRS s12.